Praktikuddannelsen

Praktikvirksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen således, at den sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål. Virksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen i et aktivt samspil med skolen.

Virksomheden fastsætter en plan for praktikuddannelsen i virksomheden under hensyn til virksomhedens art og produktion.

Virksomheden medvirker i samarbejde med skolen ved fastsættelsen af elevens personlige uddannelsesplan efter reglerne herom.

I den første praktikperiode sætter virksomheden eleven ind i de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen. Eleven skal opnå sikkerhed i at arbejde med relevante arbejdsopgaver under instruktion.

I de praktikperioder, der følger efter en skoleperiode, skal uddannelsen i virksomheden tilrettelægges, så skoleundervisning og praktikuddannelse supplerer hinanden på en hensigtsmæssig måde.

Virksomheden skal så vidt muligt tilrettelægge uddannelsen i virksomheden sådan, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad og kompleksitet, så eleven ved afslutningen af den sidste praktikperiode opnår et niveau, der svarer til de krav, som stilles til en færdiguddannet.

Virksomheden skal over for eleven indskærpe nødvendigheden og forståelsen af, at miljøkrav, hygiejnekrav og regler vedrørende personlig sikkerhed og sikkerhed i forhold til udstyr mv. overholdes, og at arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser efterleves.

Praktikerklæring

Ved afslutning af en praktikperiode forud for en skoleperiode skal praktikvirksomheden udstede en praktikerklæring til eleven og skolen.

Praktikerklæringen skal udfyldes i samarbejde med eleven og skal indeholde oplysninger om, hvilke arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med i virksomheden, og angivelse af virksomhedens vurdering af elevens eventuelle særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og praktikuddannelse.

Afsluttende praktikerklæring

Når en elev afslutter sin uddannelse med en praktikperiode skal praktikvirksomheden udstede en afsluttende praktikerklæring.

Skolen kan først udstede uddannelsesbevis, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt og fremsendt til skolen.

Du kan finde praktikerklæringer her