Kvalitetssystem

Formålet med kvalitetssystemet på Bygholm Landbrugsskole er, at sikre at organisationen hele tiden har fokus på systematisk og målrettet kvalitetsudvikling. Systemet skal sikre, at vi bedre kan holde styr på gode ideer og holde fast i de udviklingstiltag, vi sætter i gang, så hele skolen får en fælles forståelse og et fælles mål med nytænkningen og udviklingen.

Skolens overordnede mål

Det er Bygholm Landbrugsskoles bestyrelse og den daglige ledelse, som formulerer skolens mission og vision. Formuleringerne tages op til revision hvert tredje år i forbindelse med strategiarbejdet.

Strategiarbejde

Cirka hvert tredje år reviderer bestyrelse og ledelse den overordnede strategi for skolen og fastsætter overordnede fokusområder for den kommende periode. Selve revisionen af strategien forberedes på bestyrelsesmøder og  gennemarbejdes på et seminar eventuelt med procesbistand udefra.

Fokusområderne knyttes til forstanderens resultatlønskontrakt.

Handlingsplaner for de indsatsområder, der fastsættes indenfor fokusområderne udarbejdes af skolens medarbejdere. Indsatsområderne vil for nogles vedkommende være overlappende med indsatsområder, der udspringer af Handlingsplanen for øget gennemførelse.

Selvevaluering

Den årlige selvevaluering vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning er fuldstændigt knyttet til Handlingsplanen for øget gennemførelse. Det betyder, at der evalueres på de områder, der i forvejen er i fokus i handlingsplanen, som f.eks. praktikpladsopsøgende arbejde, fastholdelse af elever i uddannelse og udlevelse af det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Opfølgningsplanerne, som udarbejdes på baggrund af selvevalueringen, er inkluderet i den årlige Handlingsplan for øget gennemførelse, som kan ses her.

Måling og evaluering

Med alle elevhold gennemføres systematisk tilfredshedsmåling og evaluering af deres specifikke forløb. Resultaterne af tilfredshedsmålingen og de enkelte holdevalueringer drøftes af lærerne, således at lærerne omkring de enkelte forløb i uddannelsen kan lære ud fra de gennemførte aktiviteter og udarbejde forbedringsforslag til uddannelsesforløbet og til undervisningen.

Med jævne mellemrum gennemføres desuden tilfredshedsmålinger og evaluering blandt medarbejdere, praktikværter og eksterne kursister, som bruger skolens faciliteter. Undervisningsmiljøvurderingen er en del af trivselsmålingen.

Dataindsamling

Holdevalueringer gennemføres som spørgeskemaundersøgelse i Its Learning. Her spørges bl.a. til, hvordan eleverne oplever at de valgte arbejdsformer understøtter deres læring. Data bruges internt til udpegning af forbedringspunkter.

Øvrige data, der belyser hvordan undervisningen og de valgte arbejdsformer understøtter uddannelsens formål og undervisnings mål indsamles i form af karakterer. Gennemsnittet af afsluttende eksamener offentliggøres her på hjemmesiden.

Data til opgørelse af gennemførelse og frafald samles i EASY-A og kan ses sammen med en analyse af mulige årsager i Handlingsplanen for øget gennemførelse.

Særligt vedrørende EUX

Kvalitetssikringen af EUX-uddannelsen sker i samarbejde med Learnmark Horsens HTX. Både Bygholm Landbrugsskole og Learnmark Horsens HTX gennemfører løbende evaluering i henhold til deres eget kvalitetssystem, og skolerne laver i fællesskab opfølgning på de fokusområder, der kommer via evalueringerne. Learnmark Horsens HTX kvalitetssystem er beskrevet her