Skolen pædagogiske og didaktiske grundlag

Undervisningsministeriet definerer ordene således:

”…pædagogisk”: Pædagogik er læren om opdragelse, undervisning, uddannelse og dannelse. Pædagogikken er således med til at sætte rammerne for skolens læremiljø, aktiviteterne i klasseværelser og værksteder og dermed for skolens didaktiske praksis.

”…didaktisk”: Didaktik betyder undervisningslære og drejer sig om, hvordan læreren planlægger undervisningens indhold og metode under hensyntagen til fx læringsmål og elevforudsætninger. Endvidere om de overvejelser og refleksioner læreren gør sig i forbindelse med planlægning af undervisningen.

Didaktikken bestemmes i stor udstrækning af, hvilket fag eller kompetencer læreren underviser i, hvorfor den enkelte lærer er nødt til at ”oversætte” det fælles didaktiske grundlag i sin undervisningsplanlægning og -gennemførelse i fx matematik, materialelære eller værkstedsaktiviteter.

”…grundlag”: Det pædagogiske og didaktiske grundlag er udgangspunkt for de aktiviteter, som skolens ansatte foretager. Skolens aktiviteter hviler på dette grundlag, hvilket indebærer, at skolen også tager sit afsæt her i fx administrative, organisatoriske og indretningsmæssige fornyelser.

Pædagogiske principper på Bygholm Landbrugsskole

Praksisnærhed: Undervisningen på alle trin uddannelsen skal være praksisnær. På især Grundforløb kunne det handle om at se tingene i virkeligheden og at gøre og røre. På alle trin er case-orienteret undervisning central. Caseorienteringen skal sikre, at eleven kan se, hvordan undervisningens indhold bruges eller kan omsættes i virkeligheden.

Elevinddragelse: Undervisningen skal være centreret om elevens eget arbejde. Jo mere eleverne arbejder, jo mere lærer de. Samtidig er lærerens dialog med eleven central. Læreren skal tage udgangspunkt i elevens nysgerrighed (hjælpe den frem, hvis den ikke er der), og læreren skal derudfra hjælpe eleven til at svar på de spørgsmål, eleven stiller, fremfor de spørgsmål læreren definerer.

Helhed frem for delelementer: Undervisningen skal tage udgangspunkt i reelle, genkendelige problemstillinger med praksisnærhed fremfor at tage udgangspunkt i det teoretiske delelement. Dette princip hænger tæt sammen med tværfaglighed som et bærende element i undervisningen.

Didaktik på Bygholm Landbrugsskole

Differentiering: Det er en udfordring, når elevgruppen er meget uensartet. Derfor er det et krav at læreren kan differentiere undervisningen ud fra forskellige principper som niveaudeling, differentierede produkter og læringsmål.

Vi skal arbejde hen imod at alle elever udnytter deres potentiale og vi skal være fra en tænkning, hvor udfordringer til ”de stærk” elever udelukker ”de svage”.

Motivation: Elevens motivation drives blandt andet af, at det er tydeligt, hvordan undervisningens indhold er relevant og kan give mening for eleven – f.eks. i forhold til praksis. Motivationen påvirkes også af evalueringsmetode i faget.

Vi oplever at eleverne er resultatorienterede. Når de er færdige med en opgave, synes de ikke de behøver at lave mere. Vi tænker mere på at få eleverne til at udnytte deres fulde potentiale ved at eleverne skal have mere fokus på læreprocessen og ikke så meget på selve resultatet. Den didaktiske udfordring handler om at motivere eleverne til at se deres egen læring på denne måde.

Selvstændigt arbejde: Vi vil gerne have eleverne til at arbejde selvstændigt. Der er elever, som har behov for hjælp og som bør komme i lektiecafe, men de kommer ikke af sig selv. Derfor skal der arbejdes med at få gjort lektiehjælpen mere orienteret mod at få disse elever til at bruge hjælpen.

IT i undervisningen: brugen af IT skal understøtte elevens læreproces. Det kunne være ved at undervisningen er tilrettelagt således at fildeling, brug af sociale medier kan understøtte elevens egne læreprocesser. Det handler ikke kun om informationssøgning. IT i undervisningen handler også om at eleverne skal lære at håndtere basale programmer og funktioner, så de selv kan overføre det til andre situationer