Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag

Sådan underviser vi: Pædagogiske principper på Bygholm Landbrugsskole

Praksisnær undervisning

Undervisningen på alle i trin uddannelsen skal være praksisnær. Især på grundforløb handler det for eksempel om at se tingene i virkeligheden og at gøre og røre. På alle trin er case-orienteret undervisning central. Arbejdet med cases skal sikre, at eleven kan se, hvordan undervisningen kan bruges i virkeligheden.

Elevinddragelse

Undervisningen skal være centreret om elevens eget arbejde. Jo mere eleverne arbejder, jo mere lærer de. Samtidig er lærerens dialog med eleven central. Læreren skal tage udgangspunkt i elevens nysgerrighed (hjælpe den frem, hvis den ikke er der), og læreren skal derudfra hjælpe eleven til at svare på de spørgsmål, eleven stiller, frem for de spørgsmål, læreren definerer.

Helhed frem for delelementer

Undervisningen skal tage udgangspunkt i reelle, problemstillinger fra hverdagen frem for at tage udgangspunkt i teori. Det princip hænger tæt sammen med tværfaglighed som et bærende element i undervisningen.

Didaktik på Bygholm Landbrugsskole

Differentiering

Det er en udfordring, når elevgruppen er meget uensartet. Derfor er det et krav, at læreren kan differentiere undervisningen ud fra forskellige principper som niveaudeling, differentierede produkter og læringsmål.

Vi skal arbejde hen imod, at alle elever udnytter deres potentiale, og vi skal væk fra en tænkning, hvor udfordringer til ”de stærke” elever ikke udelukker ”de svage”.

Motivation

Elevens motivation drives blandt andet af, at det er tydeligt, hvordan undervisningens indhold er relevant og kan give mening for eleven – f.eks. i forhold til praksis. Motivationen påvirkes også af evalueringsmetode i faget.

Vi oplever, at eleverne er resultatorienterede. Når de er færdige med en opgave, synes de ikke, de behøver at lave mere. Vi tænker mere på at få eleverne til at udnytte deres fulde potentiale ved at eleverne skal have mere fokus på læreprocessen og ikke så meget på selve resultatet. Den didaktiske udfordring handler om at motivere eleverne til at se deres egen læring på den måde.

Selvstændigt arbejde

Vi vil gerne have eleverne til at arbejde selvstændigt. Der er elever, som har behov for hjælp og som bør komme i lektiecafe, men de kommer ikke af sig selv. Derfor arbejder vi på at få gjort lektiehjælpen mere orienteret mod at få netop de elever til at bruge hjælpen.

IT i undervisningen

IT skal understøtte elevens læreproces. For eksempel ved at tilrettelægge undervisningen, så fildeling og brug af sociale medier kan understøtte elevens egne læreprocesser. Det handler ikke kun om informationssøgning. IT i undervisningen handler også om, at eleverne skal lære at håndtere basale programmer og funktioner, så de selv kan overføre det til andre situationer.

 

Vil du vide mere? Læs for eksempel om talentspor på Bygholm.