Rusmiddelpolitik

for elever på ungdomsuddannelserne i Horsens

Gældende for

 • Learnmark Horsens
 • Horsens HF& VUC
 • Horsens Gymnasium
 • Horsens Statsskole
 • Social- og Sundhedsskolen Fredericia – Vejle – Horsens (Horsens Afdeling)
 • Bygholm Landbrugsskole
 • Horsens Udviklings- og Produktionshøjskole
 • ASV Horsens

Indledning

Ungdomsuddannelserne i Horsens har et fælles ansvar for at sikre eleverne de bedst mulige betingelser for læring og personlig udvikling – både socialt og individuelt. Derfor har skolerne fastlagt fælles retningslinjer for alkohol og rusmidler. Det betyder, at uanset hvor en studerende er elev på en ungdomsuddannelse i Horsens, møder eleven de samme overordnede holdninger og retningslinjer.

Målet er, at elevernes ungdomsuddannelses forløb præges af en så stor personlig udvikling og fagligt udbytte som muligt inden for rammerne af et godt fællesskab. Overdreven indtagelse af alkohol og indtagelse af andre rusmidler er i modstrid med opfyldelsen af disse mål. Skolerne vil derfor arbejde for, at eleverne får et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og andre rusmidler.

Skolerne samarbejder med Horsens Kommune således, at vi sikrer, at elever, der har behov for hjælp, tilbydes dette bedst muligt. Information om dette sikres bl.a. gennem et tæt samarbejde, inddragelse af elever via fællesarrangementer og undervisning samt information til forældrene.

Generelle regler

Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol samt andre rusmidler i forbindelse med skolegangen på skolen eller i skolernes umiddelbare nærhed, hvor eleverne kan identificeres med skolerne. Dette gælder også på introture og til øvrige elevarrangementer uden for skolen.

Dispensationer

På studieture kan skolens ledelse dispensere og give tilladelse til indtagelse af alkohol i begrænset omfang. Følgende forhold gør sig gældende:

 • Regler og sanktioner er talt godt igennem inden turen
 • Turen til og fra destinationen er alkoholfri
 • Undervisningsaktiviteterne er alkoholfrie
 • Alle elever skal møde friske og udhvilede til dagens program
 • Hvis forholdene taler for det, kan den enkelte skole eller lærer indføre totalt forbud under hele turen

I forbindelse med elevfester og cafeer kan skolens ledelse give dispensation til indtagelse af alkohol på skolens område. Følgende forhold gør sig gældende:

 • Arrangementer afholdes under trygge og hyggelige rammer, hvor der er adgangskontrol og medarbejdere til stede
 • Der udskænkes ikke drikkevarer med en alkoholprocent over 5 %, og der udskænkes ikke til stærkt berusede personer
 • Utilbørlig beruselse eller påvirkning af andre rusmidler tolereres ikke, og forældrene kontaktes, hvis eleven er under 18 år
 • Elever, der er meget berusede, bliver ikke lukket ind til festen, og forældrene kontaktes, hvis eleven er under 18 år.
 • Til fester skal der kunne købes alkoholfrie drikke, og der bør være caféområder, hvor ikke-berusede gæster kan hygge sig sammen – gerne med mulighed for alternative aktiviteter som spil m.m.

Stoffer/illegale rusmidler

Uddannelsesstederne har som udgangspunkt en nultolerance over for illegale rusmidler. Det er ikke tilladt at være i besiddelse af illegale rusmidler i undervisningstiden eller inden for skolernes område. Salg af rusmidler vil som hovedregel medføre politianmeldelse.

Eleverne kan opleve, at skolerne vil sikre overholdelse af lovgivningen om hash og andre euforiserende stoffer ved hjælp af iværksættelse af forskellige tiltag, fx tests og vagtværn med narkohunde.

Hjælp til elever, som har problemer med rusmidler

Skolerne tager ansvar for, at de elever, der har problemer med rusmidler, får hjælp.

Hvis skolen vurderer, at en elev bruger hash eller andre euforiserende stoffer, bliver eleven indkaldt til en samtale med studievejleder med henblik på at vurdere uddannelsesforløbet og sikre, at eleven får professionel hjælp fra Horsens Kommune eller hjemkommunen.

Skolerne vil forsøge at fastholde elever med et problematisk forbrug, hvis dette vurderes som hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte elevs situation samt studiemiljøet. Det er dog et krav, at eleven viser motivation for forandring og tager imod den hjælp, der tilbydes.

Alle medarbejderne på ungdomsuddannelserne er forpligtet til at udvise opmærksomhed i forhold til eventuelle tegn på problematisk forbrug, og skolernes ledelse understøtter den enkelte medarbejder i at reagere professionelt ved bekymring, og ved at give den enkelte medarbejder tydelige og konkrete handlemuligheder.

Er eleven under 18 år, bliver forældrene hurtigst muligt inddraget, og der tages kontakt/henvises til U-TURN i Horsens Kommune eller tilsvarende center i hjemkommunen.

Er eleven over 18 år, henvises der til CSU i Horsens Kommune eller tilsvarende center i hjemkommunen. I de tilfælde, hvor eleven har en uddannelsesaftale, vil praktikstedet blive sat ind i sagen i nødvendigt omfang.

Forebyggelse

Ved opstart af nye elever orienteres elever og forældre om rammerne i skolernes rusmiddelpolitik.

Skolerne skal sikre at eleverne får relevant viden om rusmidler, fx gennem oplysende foredrag/oplæg for nye elever.

Det gøres tydeligt for alle elever, hvor de kan henvende sig, hvis der opstår behov for rådgivning og støtte i forhold til eget eller andres rusmiddelforbrug. Alle elever opfordres til at kontakte skolernes medarbejdere ved bekymring for medstuderende.

Ungdomsuddannelserne i Horsens Kommune indgår i et samarbejde med SSP og CSU/U-Turn omkring forebyggelsestiltag for elever og medarbejdere og vil løbende opkvalificere medarbejderne på viden om rusmidler, tegn på problematisk forbrug samt støttemuligheder/tilbud.

I perioder kan CSU/U-Turn eller andre relevante kommunale medarbejdere have faste træffetider på ungdomsuddannelserne med henblik på anonym rådgivning.

Skolerne accepterer ikke, at der ophænges reklamer, eller på anden måde reklameres for alkoholprodukter på skolerne. Dette gælder også reklamer, hvor der både implicit og eksplicit opfordres til druk.