Udstationering

AUB kan dække følgende udgifter for arbejdsgiver

 • Elevens rejseudgifter til/fra udstationeringsstedet og i forbindelse med skoleophold/ferie i Danmark.
 • Elevens flytteudgifter til/fra udstationeringsstedet.
 • Arbejdsgivers rejseudgifter i forbindelse med at finde udenlandsk praktikplads (opsøgende virksomhedsarbejde). Dog maksimalt 15.000 kr./år.
 • Refusion af udgift til udligning af løn til dansk niveau. Det er den danske arbejdsgivers ansvar at sikre, at den danske elev under sin udstationering modtager en løn, der svarer til dansk overenskomst.
  • Hvis den udenlandske værtsvirksomhed udbetaler en elevløn, der er mindre end de danske overenskomstbestemmelser, skal den danske arbejdsgiver betale differencen. AUB refunderer dog dette beløb, og dækker således forskellen op til overenskomstmæssig løn.
  • Hvis den udenlandske arbejdsgiver ikke betaler løn til eleven, fratrækker AUB 3.500 kr. pr. måned før der bliver udbetalt lønrefusion til den danske arbejdsgiver.

Betingelser for at få tilskud fra AUB med en dansk praktikplads

 • Uddannelsen skal være omfattet af lov om erhvervsuddannelser.
 • Eleven skal være omfattet af en dansk uddannelsesaftale og modtage den overenskomstfastsatte løn.
 • Der skal være indgået en skriftlig aftale om udstationeringen mellem den danske og den udenlandske arbejdsgiver.
 • Rejsetiden fra den danske til den udenlandske virksomhed og retur skal være mindst 2½ time med offentlig transport (inkl. ventetid).
 • Alle udgifter skal dokumenteres, og der skal foreligge lønsedler fra såvel den danske som den udenlandske arbejdsgiver (hvis denne udbetaler løn).
 • Ansøgningen om støtte skal være sendt til AUB senest 4 måneder efter, at udgiften er afholdt.

Betingelser for tilskud til opsøgende arbejde

Virksomheden kan få tilskud til 50% af rejseudgifter (transport, ophold og fortæring) i forbindelse med det opsøgende arbejde, når der skal etableres en udstationeringsaftale med en udenlandsk virksomhed. Der gives højst 15.000 kr. årligt. Aktiviteter under dette punkt skal godkendes af AUB inden afrejsen for at være tilskudsberettigede.

Hvad skal du gøre?

Ved skoleudsendelse kan du henvende sig til Bygholm Landbrugsskoles internationale koordinator eller en af de to studievejledere. Her kan du få hjælp til at komme i skoleudsendt praktik i udlandet.

Ved udstationering skal du tale med din danske arbejdsgiver, som hjælper med at etablere kontakt til et udenlandsk praktiksted. Du er velkommen til at kontakte studievejlederne ved Bygholm Landbrugsskole hvis du eller din arbejdsgiver har brug for hjælp.

Kontakt

International koordinator Anders Højlund Nielsen, mobil: 30281799, mail: ahn@bygholm.dk,

Studievejledere Jane og Anne-Marie, tlf,: 7625 5796, mail: studievejleder@bygholm.dk