Generelle eksamensregler på Bygholm Landbrugsskole

Tilmelding til eksamen

Elever på Grundforløb og Hovedforløb er automatisk tilmeldt de eksamener og prøver, der indgår i skoleforløbet.

Elever på Landbrugets Lederuddannelse indstilles (og tilmeldes dermed) til eksamen af læreren i det enkelte fag, når de obligatoriske opgaver i faget er afleveret og godkendt.

Framelding og sygemelding

Eleven kan melde fra eksamen ind til dagen før eksamen eller eksamensforløbet starter. Hvis eksamensforløbet indeholder et projektforløb, kan eleven melde fra ind til dagen før projekt-arbejdsperioden starter. Hvis eksamen kun forløber over en enkelt dag, kan eleven melde fra ind til dagen før eksamensdagen. Hvis en elev ikke har meldt fra eksamen og ikke møder op på eksamensdagen, tæller det som en brugt prøvegang.

Sygemelding kan ske på eksamensdagen om morgenen kl. 8 på kontoret og hvis der indgår en projekt-arbejdsperiode i eksamen, kan sygemelding ske hver dag i forløbet om morgenen kl. 8 på kontoret. Skolen afgør i hvert enkelt til fældes om sygdom (eller anden uforudseelig fraværsgrund) skal dokumenteres med lægeerklæring eller anden dokumentation.

Særlige prøvevilkår – ekstra tid

Elever, der får specialpædagogisk støtte i undervisningen, kan søge om ekstra tid til eksamen. Ansøgningen sker til studievejlederen.

Ekstra tid til skriftelige prøver og mundtlige forberedelser er normalvis 20-25% af den ordinære tid. Der skal være tale om særlige ordblindhedsforhold, hvis eleven skal have ekstra tid (altså forlængelse i antal dage) i en projekt-arbejdsperiode. Her kan der i stedet være tale om ekstra støtte i form af sekretærhjælp, som søges via SPS-systemet hos studievejlederen.

Der kan også søges om ekstra tid til den mundtlige eksamination, hvis der er fysiske eller psykisk funktionsnedsættelse som taler herfor.

Brug af egne og andres arbejder

Eksamensbesvarelser skal altid være elevens egne. Alle hjælpemidler er tilladte ved udarbejdelse af en skriftlig eksamensbesvarelse. Eleven må inddrage egne tidligere arbejder med henvisning til f.eks. tidligere godkendte afleveringsopgaver eller godkendte produkter fra portefolien. Det skal fremgå tydeligt, hvis der inddrages sådanne egne tidligere arbejder. Hvis eleven benytter eksterne kilder, litteratur eller informationer fra internet, faglige hjemmesider m.m. skal disse dokumenteres med kildehenvisninger. Den skriftlige besvarelse skal være på dansk.

Hvis der opstår mistanke om snyd ved f.eks. at have kopieret andres arbejde uretmæssigt (“skrevet af efter en anden”) eller der ikke angivet kilde, kan eleven bortvises fra eksamen. Det kan f.eks. ske ved, at eksaminator eller censor finder snyd ved afleverede projektopgaver i perioden fra aflevering til mundtlig eksamen. Her bortvises eleven  fra den mundtlige eksamen og har brugt en prøvegang. Denne regel gælder også for elever, der har ydet hjælp ved at lade en anden elev bevidst kopiere sit arbejde.

Ved eksamensbesvarelser, der er udarbejdet af en gruppe, vil hele gruppen blive bortvist fra den mundtlige prøve, hvis der konstateres snyd,

Gruppe-besvarelser

Hvis en skriftlig opgavebesvarelse til eksamen er udarbejdet af en gruppe, har eksaminanderne et fælles ansvar for opfyldelsen af de formelle krav. Alle gruppens medlemmer står desuden til ansvar for besvarelsens indhold, når en skriftlig opgavebesvarelse tæller med i bedømmelsesgrundlaget og er udarbejdet af en gruppe af eksaminander.

Reeksamen og sygeeksamen

Beståede prøver og eksamener kan ikke tages om. Indgår der flere delprøver i en prøve, kan ikke-beståede delprøver, ikke tages om, når den samlede prøve er bestået.

Hvis en elev dumper til eksamen, tilbyder skolen reeksamen hurtigst muligt og hvis muligt inden for samme skoleforløb. Hvis det ikke er muligt inden for skoleperioden afholdes reeksamen inden for den første måned efter skoleperiodens afslutning. Hvis eksamen foregår i juni vil reeksamen dog normalt forgå i august.

En elev må deltage i samme prøve 2 gange, og det vil sige, at der tilbydes én reeksamen.

Sygeeksamen afholdes så hurtigt som muligt efter elevens raskmelding. Hvis eleven er syg i en projekt-arbejdsperiode fastsætter skolen nye afleveringsfrister og eventuelt nye datoer for mundtlig eksamen, hvis de oprindelige ikke kan anvendes.

Klage over eksamen

En eksaminand kan indgive klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen senest 2 uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Klagen skal være skriftlig og sendes til uddannelseschefen. En eksaminand har ret til at få udleveret kopi af egne skriftlige opgavebesvarelser og af eventuelle trækspørgsmål tildelt ved den mundtlig prøve.

Klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne. Begrundelsen kan vedrøre

  • eksaminationsgrundlaget, herunder de stillede spørgsmåls og opgaver og spørgsmål/opgavers forhold til uddannelsens mål
  • eksamensforløbet eller bedømmelsen.
  • Skolen forelægger straks klagen for eksaminator og censor(er) med anmodning om en udtalelse. Eksaminator og censor(er) skal hver for sig udtale sig om de faglige spørgsmål i klagen og sende udtalelsen til skolens ledelsen (uddannelseschefen) indenfor 2 uger (juli måned tæller ikke med).
  • Skolen forelægger udtalelserne for klageren, som får mulighed for at komme med eventuelle kommentarer inden for 1 uges frist.

Skolens (uddannelseschef og forstander i fællesskab) afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på

  • ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver
  • tilbud til eksaminanden om ny prøve (omprøve) eller
  • klagen får ikke medhold.

Afgørelse om ombedømmelse eller tilbud om omprøve træffes, hvis skolen finder, at der ved prøven eller bedømmelsen er forekommet væsentlige proceduremæssige mangler, eller der er andre særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, herunder væsentlig uoverensstemmelse mellem bedømmernes vurdering. Der er kun hvis eksaminator og censor(er) er enige om det, at skolens ledelse kan afgøre, at klageren ikke får medhold.

Afgørelsen meddeles hurtigst muligt klageren (senest 2 måneder efter at skolen modtog klagen) og eventuelle andre berørte eksaminander. Skolen orienterer eksaminator og censor om afgørelsen.

Hvis eksaminanden tilbydes ombedømmelse eller omprøve, skal accept af tilbuddet ske senest 2 uger efter tilbuddet er givet. Ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter.

Ved ombedømmelse udpeger skolen en ny censor. Skolen kan udpege en censor til at deltage i eksaminators sted. Ombedømmelse og omprøve skal finde sted så hurtigt som muligt efter eksaminandens accept af tilbuddet.

Klager over skolens afgørelser kan indbringes for Undervisningsministeriet.

Skolens eksamenregler følger i øvrigt “Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser”, bek. nr. 41 af 16/01/2014