Bekendtgørelse og uddannelsesordning

Grundforløb 1 inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser med retning mod landbrug.

Skolen udbyder fagretningen Landbrug.

  • Uddannelsen til Landmand – herunder Landbrugets Lederuddannelse, bekendtgørelse 460 af 13/04/2015
  • Specialerne Landbrugsassistent, speciale husdyr og speciale planter
  • Alle trin i uddannelsen.

Formålet med uddannelsen:

Landbrugsuddannelsen har som erhvervsuddannelse det overordnede formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Planteavl med produktion af landbrugsafgrøder, specialafgrøder og andre vegetabilske produkter.

2) Husdyrproduktion og husdyravl med produktion af mælk, kød og æg samt andre animalske produkter.

3) Maskinføreropgaver, og dertil knyttede ydelser i landbruget og på maskinstationer.

4) Almene, sociale og personlige kompetencer.

5) Økologi og bæredygtighed.

6) Udførelse af alle arbejdsopgaver i den primære landbrugsproduktion med ansvar for drift, ledelse og udvikling af virksomheden på et eller flere produktionsområder og med ansvar for personaleledelse.

7) Varetagelse af ansvar for strategisk udvikling af en landbrugsrelateret virksomhed med henblik på økonomistyring, produktion og salg.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, landbrugsassistent, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller et af følgende specialer og trin, der er indplaceret i den danske kvalifikationsramme for livslang læring med det angivne niveau:

1) Landmand, husdyr, trin 2, niveau 4.

2) Landmand, planter, trin 2, niveau 4.

3) Jordbrugsmaskinfører, trin 2, niveau 4.

4) Produktionsleder, trin 3, niveau 4.

5) Agrarøkonom, trin 4, niveau 5