Kontaktlærerordningen på Bygholm Landbrugsskole

Idegrundlag

Kontaktlæreren skal ses som den person, eleven kan have tillid til, og som har indsigt i og kompe­tence til at støtte netop lige denne elevs arbejde med at danne og uddanne sig. Kontakt­læreren for­står, hvordan eleven bedst muligt når sine mål, og har redskaber til at gå i dialog med eleven om, hvordan dennes læreproces former sig.

Grundlæggende nøglefunktioner i forbindelse med kontaktlærerordningen:

 • Kontaktlæreren er en funktionel udvidelse af lærerrollen, hvor læreren er frigjort fra sit eget fag­lige rum og møder eleven i et mere omfattende “personligt udviklingsrum”.
 • Kontaktlærerarbejdets kerne er arbejdet med at tilvejebringe, anvende og evaluere den person­lige ud­dannelsesplan – og især at gøre dette, så elevens personlige udvikling og metalæring styrkes.
 • Kontaktlærerarbejdet skal sigte mod at skabe helhed i elevens samlede uddannelsesforløb.
 • Kontaktlæreren skal især arbejde med at få eleven til at overveje og begrunde valg, således at ele­vens selvindsigt, refleksion og analytiske evne udvikles og styrkes.

Mål- og opgavebeskrivelse

Målet med kontaktlærerfunktionen er at fremme elevernes trivsel samt at begrænse frafald og fravær. Samarbejdet mellem kontaktelever og kontaktlærer bygger på en positiv og motiverende tilgang. Kontaktlærerens opgave er at følge de elever, han eller hun er kontaktlærer for, ved :

 • At være opmærksom på elevernes trivsel og handle derefter
 • At gøre det klart for eleverne, hvilke forventninger og krav der er til dem
 • At vejlede eleverne i uddannelsesspørgsmål (denne opgave varetages i samarbejde med skolens øv­rige vejledere)
 • At vejlede eleverne i personlige spørgsmål i relation til uddannelsen. Kontaktlæreren skal have særligt fokus på at eleven har en god plan for valg af valgfri specialefag i henhold til elevens personlige mål og uddannelsesplan.
 • At være ajour med kontaktelevens deltagelse i undervisningen
 • At følge op på elevernes studieaktivitet gennem motiverende samtaler, og om nødvendigt gen­nem de gældende sanktionsmuligheder for manglende studieaktivitet (fra 2. advarsel i samar­bejde med forstander)

At samarbejde med studievejleder om evt. behov for psykologhjælp eller hjælp fra anden støtte­in­stans.

Den første samtale mellem kontaktlærer og kontaktelev skal være gennemført inden for den første uge efter skolestart. Et samtaleskema, danner udgangspunkt for samtalen. Samtaleskemaet og sam­talen forbe­redes af både kontaktlæreren og eleven og danner udgangspunkt for elevens kompeten­ceafklaring.

Kontaktlæreren er særligt opmærksom på og handler aktivt i forhold til de støttemuligheder, der etable­res/eksisterer for elever med personlige eller faglige problemer, herunder sørge for eleven be­nytter skolens tilbud om lektiehjælp; specialpædagogisk støtte; deltager i sociale arrangementer med videre.

Kontaktlæreren samarbejder med faglærerne i vurderingen af elevens indsats og tager initiativ til, at evt. problemstillinger, som har indflydelse på elevens gennemførelse af uddannelsen, drøftes med elevens øv­rige lærere.

Kontaktlærerne er underkastet de almindelige regler om tavshedspligt.

 • Eleven har en kontaktlærer gennem hele uddannelsen. Kontaktlæreren er ikke som udgangspunkt den samme person, gennem hele uddannelsen, med mindre særlige forhold taler for det.